Regulamin EnduroRally24

 
REGULAMIN EnduroRally24 2022
 
1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
Współorganizatorem jest Klub Sportowy R-Pro, z siedzibą w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 65.
Przedstawiciel Klubu - Maksymilian Staniszewski 
 
1. Organizatorem Enduro Rally 24 2022, edycja Drawsko Pomorskie, odbywającego się w dniach 9-12.06.2022 (zwany dalej "Rajdem") jest Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE (zwane dalej: "Stowarzyszeniem").
2. Zawodnikiem może być tylko Członek Stowarzyszenia.
3. Wraz z chwilą złożenia deklaracji udziału w Rajdzie, Zawodnik niebędący Członkiem Stowarzyszenia składa oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązuje się wykonywać obowiązki określone ustawą o stowarzyszeniach i statutem.
 
2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU
1. Rajd jest przeznaczony dla zawodników (z licencją) oraz amatorów (bez licencji) chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji.
2. Celem rajdu jest propagowanie sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.
3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionów, w którym odbywa się impreza.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 09-12.06.2022
Adres: Gudowo k/Drawsko Pomorskie, Ośrodek Lubieresort
 
4. WŁADZE ZAWODÓW
Komandor rajdu - Tomek Staniszewski
Z-ca komandora - Maksymilian Staniszewski
Sędzia Główny - Paweł Morawski
Sędzia Techniczny - Krzysztof Borowski
 
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally24.pl. Przed startem w zawodach należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze zawodów, w dniu rozpoczęcia imprezy.
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:
1. Prawo jazdy 
2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym
3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC
4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami
5. Kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi – zawodnicy z licencją
6. Licencję sportową (jeśli zawodnik posiada) PZM lub międzynarodową odpowiednią dla zawodów motocyklowych
7. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów - zawodnicy z licencją
8. Motocykl wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
Oraz Podpisać:
1. Oświadczenie Zawodnika Amatora – dla zawodników bez licencji.
2. Zapoznanie się z regulaminem zawodów.
 
6. BIURO ZAWODÓW
Adres biura zawodów: Ośrodek Lubieresort Gudowo k/Drawska Pomorskiego
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
Godziny otwarcia biura:
• w dniu 09.06.2022 w godz. od 13:00 do 21:30
 
7. ODBIÓR TECHNICZNY
Teren bazy rajdu: Ośrodek Lubieresort Gudowo k/Drawska Pomorskiego .
Tel.: 607 318 880
Godziny odbioru technicznego:
• w dniu 09.06.2022 w godzinach od 13:00 do 21:30.
odbiór dodatkowy (poza godzinami pracy Biura Rajdu) płatny 100 PLN.
 
8. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 09.06.2020 o godzinie 22.00 w bazie rajdu. Obecność obowiązkowa.
 
9. TRASA RAJDU
1. Trasa rajdu prowadzi głównie drogami szutrowymi i jest dojazdem do Odcinków Specjalnych (OS) ulokowanych na zamkniętych terenach prywatnych i poligonach.
Przejazd trasami dojazdowymi realizowany jest według książki drogowej (Road Booka) i wymaga stosowania Przepisów Ruchu Drogowego.
2. Jazda na Odcinkach Specjalnych jest jazdą z pomiarem czasu oraz nawigacją wg Road Booka.
W sumie na trasę rajdu składa się 6 Odcinków Specjalnych, których łączna długość wynosi ok. 250 km oraz trasy dojazdowe off-road.
3. Szczegółowy program imprezy zostanie umieszczony na stronie www.endurorally24.pl po 15.05.2022
 
10. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.
Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla przed badaniem technicznym.
 
11. KLASYFIKACJA
1. O wygranej w rajdzie, w klasach Rally, Rally ADV oraz Dakar Legends, decyduje czas przejazdu Odcinków Specjalnych oraz przejazd przez wyznaczone w Road Booku punkty kontroli przejazdu (PKP).
2. Wygrywa zawodnik, który pokona jak najwięcej Odcinków Specjalnych w jak najkrótszym czasie oraz przejedzie przez jak największą ilość Punktów Kontroli Przejazdu.
3. Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.
4. Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:
a.    rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja
b.    niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut
c.     niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego
d.    spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych, przyjazd po zamknięciu startu – brak klasyfikacji na danym odcinku
e.    skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent
f.     przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut
g.    rażące zachowanie niesportowe - dyskwalifikacja
h.    spóźnienie na start, wjazd po wyznaczonej godzinie startu - 1 minuta za każdą minutę spóźnienia.
5. O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zdecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.
6. Klasa kobiet - nagrodzone zostaną trzy miejsca.
Na wynik rywalizacji w tej klasie wpływ mają wyniki z przejazdu ze wspólnych odcinków specjalnych dla wszystkich klas Rally, Rally ADV i Dakar Legends.
7. Puchar Honda - nagrodzone zostaną trzy miejsca.
Na wynik rywalizacji w Pucharze Honda mają wpływ wyniki ze wspólnych przejazdów odcinków dla klas Rally ADV i Dakar Legends. Puchar Honda dotyczy tylko motocykli Africa Twin.
8. Puchar BMW GS Inchcape - nagrodzone zostaną trzy miejsca.
Na wynik rywalizacji w Pucharze BMW GS mają wpływ wyniki ze wspólnych przejazdów odcinków dla klas Rally ADV i Dakar Legends. Puchar BMW GS dotyczy tylko motocykli marki BMW o pojemności silnika pomiędzy 798 ccm a 1254 ccm, z silnikiem wielocylindrowym.
Konstrukcja zawieszenia oraz rozmiary kół muszą pozostać w stanie oryginalnym, zgodnym z homologacją producenta pojazdu. Dopuszcza się modyfikacje:
- wymiana sprężyn wewnętrznych przedniego zawieszenia
- zmiana gęstości oleju przedniego zawieszenia
9. Milwaukee Extreme Challenge - nocny, nawigacyjny puchar, nie zaliczany do całkowitej klasyfikacji w rajdzie. Dla chętnych.
 
 
12. PODZIAŁ NA KLASY, ZASADY STARTU W RAJDZIE
1. W rajdzie przewidziano podział na klasy pod względem pojemności skokowej motocykla i rodzaju silnika:
2. Klasy:
a. Rally Academy – klasa turystyczna, bez rywalizacji na Odcinkach Specjalnych, przewidziana dla motocykli enduro i enduro-turystycznych od 250 ccm.
b. RallyADV – klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 650 ccm do 1 300 ccm (wielocylindrowe, „ciężkie motocykle enduro”)
c. Dakar Legends - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli historycznych, których model wszedł do produkcji przed rokiem 2000, a ich prototypy lub wersje produkcyjne brały udział w Rajdzie Dakar. 
d. Rally - klasa sportowa z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 do 701 ccm (jednocylindrowe).
4. Jest to rajd amatorski, zawodnik nie potrzebuje licencji rajdowej.
5. Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
6. O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.
7. Organizator ustala limit załóg na 200 zawodników (uczestników) w klasach Rally i 50 w klasie Rally Academy.
8. Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą Badanie Techniczne w bazie rajdu.
9. Badanie Techniczne wykona zlecona przez organizatora osoba. 
10. Celem Badania Technicznego w bazie rajdu, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu. Motocykl, który w rażący sposób nie spełnia norm dla pojazdów przeznaczonych do jazdy w terenie oraz nie będzie w dobrym stanie technicznym, nie zostanie dopuszczony do rajdu.
Motocykl musi być wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
 
13. OPŁATY
1. Warunkiem udziału Zawodnika w Rajdzie jest uiszczenie opłaty w wysokości 900 PLN (zwanej dalej "Opłatą").
2. Każdy z Zawodników, jako Członek Stowarzyszenia, partycypuje w kosztach organizacji Rajdu i ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w celu organizacji Rajdu. 
3. Organizator ma prawo do odwołania Rajdu, jeśli wskutek:
a) siły wyższej, lub:
b) decyzji organów administracji rządowej bądź samorządowej, lub:
c) decyzji właścicieli i zarządców nieruchomości przez które przebiega trasa Rajdu, lub:
d) innych aktów administracyjnych czy oświadczeń osób trzecich
organizacja Rajdu okaże się niemożliwa lub znacząco utrudniona. 
4. W razie odwołania Rajdu z przyczyn określonych w pkt. 3 Organizator zobowiązany jest do zwrotu Opłaty, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Jeśli przed odwołaniem Rajdu, Organizator poczynił nakłady finansowe w celu jego organizacji lub zaciągnął w tym celu zobowiązania, podlegają one uregulowaniu w pierwszej kolejności z sumy zgromadzonych Opłat. Po uregulowaniu wszelkich należności, pozostała suma podlega proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy Zawodników. Każdy z Zawodników, który uiścił Opłatę otrzymuje jej zwrot w wysokości wynikającej z ilorazu sumy pozostałej po uregulowaniu zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji rajdu oraz liczby Zawodników. 
6. Organizator zobowiązany jest na żądanie Zawodnika przedstawić rozliczenie kosztów poniesionych na poczet organizacji Rajdu, o które proporcjonalnie obniżono wysokość Opłat podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej. W szczególności Organizator zobowiązany jest udostępnić Zawodnikowi do wglądu umowy bądź faktury lub inne dowody wpłat potwierdzające fakt poniesienia tych kosztów. 
W razie konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy danych osobowych osób trzecich lub innych tajemnic prawnie chronionych Organizator może określić sposób wykonania uprawnienia Zawodnika wglądu do dokumentów, jednakże sposób ten nie może prowadzić do faktyczne wyłączenia lub ograniczenia realizacji prawa Zawodnika do zapoznania się z tymi dokumentami. 
7. Organizator zobowiązuje się do niezaciągania dalszych zobowiązań dotyczących organizacji Rajdu po uzyskaniu informacji lub decyzji uniemożliwiających przeprowadzenie Rajdu i aktualizujących prawo do odwołania Rajdu w trybie ust. 3 powyżej. 
8. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności celem pozyskania częściowego zwrotu poniesionych kosztów organizacji Rajdu lub ograniczenia zobowiązań z nią związanych - w razie odwołania Rajdu - o ile umożliwiają to przepisy prawa, postanowienia umów zawartych z kontrahentami bądź charakter zaciągniętych zobowiązań. Zawodnik oświadcza jednak, że jako Członek Stowarzyszenia ponosi część ryzyka związanego z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych niezależnie od faktycznego odbycia się Rajdu. 
9. W razie powstania nadwyżki pomiędzy sumą pozyskanych Opłat a sumą wydatków i zaciągniętych zobowiązań związanych z realizacją Rajdu, nadwyżka ta zostanie przekazana na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka (o ile taka powstała) z poprzednio zorganizowanego Rajdu, może służyć do zaspokojenia roszczeń dostawców towarów lub usług wynikających z organizacji Rajdu, którego odwołanie stało się uzasadnione bądź konieczne. 
10. Opłata zawiera:
a. organizację rajdu, organizację bazy rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, przygotowanie Odcinków Specjalnych oraz prób terenowych
b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras dojazdowych oraz Odcinków Specjalnych.
c. ubezpieczenie organizatora OC
d. wypożyczenie przycisku do aplikacji Easy Rally
e. zabezpieczenie medyczne
f. sędziowanie na Odcinkach Specjalnych i obsługę rajdu, elektroniczny pomiar czasu przejazdu
g. zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4 z lawetami
h. pakiet startowy (koszulka, naklejka)
i. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu
j. nagrody i upominki
11. Opłata nie zawiera:
- obowiązkowego ubezpieczenia NNW, o którego zakresie decyduje zawodnik i opłaca je podczas rejestracji w bazie rajdu
- wydruku rolek papierowych road booka. Opłata za rolki wynosi 100 PLN i jest opłacana w biurze rajdu, podczas rejestracji zawodnika.
12. Opłatę za rajd, należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260
13. Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi hotelu, w zależności od wybranego miejsca noclegu i posiłków.
14. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w rajdzie.
 
14. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
1. Dane osobowe uczestników EnduroRally24 2022 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w EnduroRally24 2022 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika. 
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
2. Organizator informuje, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach zamkniętych).
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
3. Organizator ani przewoźnik, nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mienie do transportu na poszczególne bazy rajdu. 
4. Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku opłata będzie zwrócona w całości.
5. Limit załóg na rajdzie wynosi maksymalnie 250 zawodników. 
 
16. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DLA KLASY DAKAR LEGENDS.
Klasa sportowo-pokazowa, przeznaczona dla motocykli historycznych, których model wszedł do produkcji przed rokiem 2000, a ich prototypy lub wersje produkcyjne brały udział w Rajdzie Dakar. 
1. Motocykle powinny swoim wyglądem jak najbardziej nawiązywać do swoich rajdowych odpowiedników, nie jest jednak wymagane pełne odwzorowywanie startujących pojazdów, a jedynie nawiązanie do nich i utrzymanie motocykli w stylu z danej epoki. Malowania są dowolne jednak repliki są mile widziane.
2. Rama – musi pochodzić z motocykla produkcyjnego lub być repliką prototypowej ramy. Oryginalną ramę można modyfikować dostosowując do rajdowego odpowiednika. W ramie można zamontować silnik historycznie nawiązujący do stylu i epoki, będącym właściwym dla danej ramy.
3. Silnik – musi mieć historyczne umocowanie w rajdzie, a przynajmniej taką przeszłość powinien mieć jego prototyp, lub model bliźniaczy, ale o np. zmienionej pojemności. Silnik można dowolnie modyfikować.
4. Układ zasilania – zasilanie w paliwo powinno odbywać się za pomocą gaźnika, wtrysk paliwa będzie dopuszczony tylko w przypadku, gdy w danym modelu taki występował w trakcie brania przez niego udziału w rajdzie. Modyfikacje gaźników, sterowników i wtrysków są dowolne, ale muszą bazować na dostępnych w epoce podzespołach bądź ich replikach.
5. Układ zapłonowy – dowolny, można stosować obecne rozwiązania.
6. Zawieszenie – zewnętrzny wygląd zawieszenia i rozwiązanie układu zawieszenia musi pozostać zgodne z wersją produkcyjna bądź jej rajdowym odpowiednikiem. Wewnętrzne elementy zawieszenia można zmieniać lub modyfikować bez ograniczeń.
7. Układ hamulcowy – dowolny, jednak musi być sprawny i nie może budzić wątpliwości, obydwa koła motocykla muszą posiadać niezależny hamulec.
8. Oświetlenie – dowolne, kompletne pozwalające na poruszanie się po drogach cywilnych.
9. Nadwozie – dowolne, nawiązujące swoim wyglądem do „dakarowych legend”. Wszystkie elementy nadwozia muszą być zamontowane w sposób trwały, niebudzący wątpliwości i niezagrażający kierowcy oraz innym uczestnikom rajdu.
10. Na zawodniku ciąży obowiązek udokumentowania, że jego motocykl spełnia warunki startu w klasie "Dakar Legends". Można użyć zdjęć, publikacji internetowych, książek lub opisów w prasie.
11. W przypadku niedopuszczenia motocykla do klasy „Dakar Legend” – motocykl będzie mógł wystartować w klasie RallyADV lub Rally Academy. 
 
17. Uczestnik ER24 zobowiązany jest do pobrania aplikacji Sportity. 
Będzie to jedyny kanał komunikacji z uczestnikami.
Aplikacja jest bezpłatna.
Hasło dla imprezy ER24 - enduroczad