Regulamin ADV RALLY

REGULAMIN ADV RALLY 2023
 
1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE z siedzibą w Gdańsku
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
Współorganizatorem jest Klub Sportowy R-Pro, z siedzibą w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 65.
Przedstawiciel Klubu - Maksymilian Staniszewski 
 
1. Organizatorem ADV RALLY 2023, odbywającego się w dniach 14-17.09.2023 (zwany dalej "Rajdem") jest Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE (zwane dalej: "Stowarzyszeniem").
2. Uczestnikiem może być tylko Członek Stowarzyszenia.
3. Wraz z chwilą złożenia deklaracji udziału w Rajdzie, uczestnik niebędący Członkiem Stowarzyszenia składa oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązuje się wykonywać obowiązki określone ustawą o stowarzyszeniach i statutem.
 
2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU
1. Rajd jest przeznaczony dla uczestników chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w warunkach szosowych oraz nawigacji.
2. Celem rajdu jest propagowanie turystyki alternatywnej oraz sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.
3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionów, w którym odbywa się impreza.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 14-17.09.2023
Adres bazy rajdu, gdzie odbędzie się start i meta - terminal promowy Polferries, Gdańsk Westerplatte
 
4. FUNKCJE, OSOBY
Komandor rajdu - Tomek Staniszewski
Z-ca komandora - Maksymilian Staniszewski
Sędzia Techniczny - Tomasz Nowak
 
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally.pl. Przed startem w rajdzie należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze rajdu, w dniu rozpoczęcia imprezy.
Podczas zgłaszania odbioru formalnego rajdu, uczestnik zobowiązany jest przedstawić:
1. Prawo jazdy na motocykl
2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym
3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC
4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami
5. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania imprezy 
6. Motocykl wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
Oraz podpisać:
1. Oświadczenie Zawodnika/uczestnika Amatora.
2. Zapoznanie się z regulaminem imprezy.
 
6. BIURO IMPREZY
Adres biura: Terminal promowy Polferries, Gdańsk Westerplatte
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
Godziny otwarcia biura:
• w dniu 14.09.2023 w godz. od 13:00 do 16:30
 
7. ODBIÓR TECHNICZNY - odbiór techniczny nie jest wymagany. Uczestnik oświadcza, że stan techniczny motocykla jest dobry, motocykl posiada aktualny przegląd techniczny oraz ibezpieczenie OC i prawo jazdy odppowiedniej kategorii. 
 
8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
Odprawa dla uczestników odbędzie się w dniu 14.09.2023 o godzinie 21.00 na promie, w trakcie rejsu. Obecność obowiązkowa.
 
9. TRASA RAJDU
Trasa rajdu prowadzi drogami asfaltowymi.
Na trasie przygotowane odcinki na regularność.
 
10. NUMERY STARTOWE
Uczestnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.
Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla.
 
11. KLASYFIKACJA
W imprezie ADV RALLY przewidziano klasyfikację.
Klasyfikacja dotyczy przejazdu na regularność.
 
12. PODZIAŁ NA KLASY, ZASADY STARTU W RAJDZIE
W imprezie można wystartować każdym motocyklem typu ADV, enduro lub innym.
A ponadto:
1. Jest to rajd amatorski, uczestnik nie potrzebuje licencji rajdowej.
2. Uczestnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
3. O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.
 
4. Motocykl musi być wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
 
13. OPŁATY
1. Warunkiem udziału w Rajdzie jest uiszczenie opłaty w wysokości 2 100 PLN (zwanej dalej "Opłatą").
2. Każdy z uczestników, jako Członek Stowarzyszenia, partycypuje w kosztach organizacji Rajdu i ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w celu organizacji Rajdu. 
3. Organizator ma prawo do odwołania Rajdu, jeśli wskutek:
a) siły wyższej, lub:
b) decyzji organów administracji rządowej bądź samorządowej, lub:
c) decyzji właścicieli i zarządców nieruchomości przez które przebiega trasa Rajdu, lub:
d) innych aktów administracyjnych czy oświadczeń osób trzecich
organizacja Rajdu okaże się niemożliwa lub znacząco utrudniona. 
4. W razie odwołania Rajdu z przyczyn określonych w pkt. 3 Organizator zobowiązany jest do zwrotu Opłaty, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Jeśli przed odwołaniem Rajdu, Organizator poczynił nakłady finansowe w celu jego organizacji lub zaciągnął w tym celu zobowiązania, podlegają one uregulowaniu w pierwszej kolejności z sumy zgromadzonych Opłat. Po uregulowaniu wszelkich należności, pozostała suma podlega proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy uczestników. Każdy z uczestników, który uiścił Opłatę otrzymuje jej zwrot w wysokości wynikającej z ilorazu sumy pozostałej po uregulowaniu zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji rajdu oraz liczby uczestników. 
6. Organizator zobowiązany jest na żądanie uczestnika przedstawić rozliczenie kosztów poniesionych na poczet organizacji Rajdu, o które proporcjonalnie obniżono wysokość Opłat podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej. W szczególności Organizator zobowiązany jest udostępnić uczestnikowi do wglądu umowy bądź faktury lub inne dowody wpłat potwierdzające fakt poniesienia tych kosztów. 
W razie konieczności zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy danych osobowych osób trzecich lub innych tajemnic prawnie chronionych Organizator może określić sposób wykonania uprawnienia uczestnika wglądu do dokumentów, jednakże sposób ten nie może prowadzić do faktyczne wyłączenia lub ograniczenia realizacji prawa uczestnika do zapoznania się z tymi dokumentami. 
7. Organizator zobowiązuje się do niezaciągania dalszych zobowiązań dotyczących organizacji Rajdu po uzyskaniu informacji lub decyzji uniemożliwiających przeprowadzenie Rajdu i aktualizujących prawo do odwołania Rajdu w trybie ust. 3 powyżej. 
8. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności celem pozyskania częściowego zwrotu poniesionych kosztów organizacji Rajdu lub ograniczenia zobowiązań z nią związanych - w razie odwołania Rajdu - o ile umożliwiają to przepisy prawa, postanowienia umów zawartych z kontrahentami bądź charakter zaciągniętych zobowiązań. Uczestnik oświadcza jednak, że jako Członek Stowarzyszenia ponosi część ryzyka związanego z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych niezależnie od faktycznego odbycia się Rajdu. 
9. W razie powstania nadwyżki pomiędzy sumą pozyskanych Opłat a sumą wydatków i zaciągniętych zobowiązań związanych z realizacją Rajdu, nadwyżka ta zostanie przekazana na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka (o ile taka powstała) z poprzednio zorganizowanego Rajdu, może służyć do zaspokojenia roszczeń dostawców towarów lub usług wynikających z organizacji Rajdu, którego odwołanie stało się uzasadnione bądź konieczne. 
10. Opłata zawiera:
a. organizację rajdu, organizację bazy rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, przygotowanie odcinków na regularność.
b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras 
c. ubezpieczenie organizatora OC
d. wypożyczenie przycisku do aplikacji Easy Rally
e. zabezpieczenie medyczne
f. obsługę rajdu
g. zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4 z lawetami
h. pakiet startowy (koszulka, naklejka)
i. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu
j. nagrody i upominki
k. bilet promowy w obie strony oraz zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania i kolacje)
11. Opłata nie zawiera:
- obowiązkowego ubezpieczenia NNW, o którego zakresie decyduje zawodnik i opłaca je podczas rejestracji w bazie rajdu
- wydruku rolek papierowych road booka. Opłata za rolki wynosi 150 PLN i jest opłacana przelewem podczas zapisów na imprezę.
12. Opłatę za rajd, należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd ADV RALLY”.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260
13. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w rajdzie.
 
14. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
1. Dane osobowe uczestników ADV RALLY 2023 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w ADV RALLY 2023 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika. 
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
2. Organizator informuje, że każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy rajdu przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
3. Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku opłata będzie zwrócona w całości.
4. Limit załóg na rajdzie wynosi maksymalnie 100 uczestników.
 
16. Uczestnik ADV RALLY zobowiązany jest do pobrania aplikacji Sportity. 
Będzie to jedyny kanał komunikacji z uczestnikami.
Aplikacja jest bezpłatna.
Hasło dla imprezy ADV RALLY - szwecja
Należy ustawić powiadomienia jako aktywne.
 
17. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dokumentu uprawniającego przekroczenie granicy Polska - Szwecja, to samo dotyczy pojazdu, którym porusza się uczestnik rajdu.