Regulamin

 

REGULAMIN EnduroRally24 2019

 
 
1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Adres: Gdańsk 80-126 ul. Myśliwska 26d/10
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej z Sopotu.
 
2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU
1. Rajd jest przeznaczony dla zawodników oraz amatorów (bez licencji) chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji.
2. Celem rajdu jest propagowanie sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.
3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu, w którym odbywa się impreza.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 05-08.09.2019
Adres: Kamionki k/Giżycka (baza rajdu)
 
4. WŁADZE ZAWODÓW
 
Komandor rajdu - Tomek Staniszewski
Sędzia Główny - Paweł Morawski
Sędzia Techniczny - Krzysztof Borowski
 
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally24.pl. Przed startem w zawodach należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze zawodów, w dniu rozpoczęcia imprezy.
 
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:
 1. Prawo jazdy 
 2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym
 3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC
 4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami
 5. Kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi – zawodnicy z licencją
 6. Licencję sportową (jeśli zawodnik posiada) PZM lub międzynarodową odpowiednią dla zawodów motocyklowych
 7. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów
 
Oraz Podpisać:
 1. Oświadczenie Zawodnika Amatora
 2. Zapoznanie się z regulaminem zawodów
 
6. BIURO ZAWODÓW
Adres: Kamionki 5 k/Giżycka (teren bazy rajdu)
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Godziny otwarcia biura:
• w dniu 05.09.2019 w godz. od 17:00 do 22:00
• w dniu 06.09.2019 w godz. od 8.00 do 11:00
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY
Adres: Kamionki 5 k/Giżycka (teren bazy rajdu)
Tel.: 607 318 880
 
Godziny odbioru technicznego:
• w dniu 05.09.2019 w godzinach od 17:00 do 22:00.
• w dniu 06.09.2019 w godzinach od 8:00 do 11:00
odbiór dodatkowy, płatny w wysokości 100 PLN
 
9. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 06.09.2019 o godz. 12.00 w bazie rajdu. Obecność obowiązkowa.
 
10. TRASA RAJDU
Trasa rajdu prowadzi głównie drogami szutrowymi i jest dojazdem do Odcinków Specjalnych (OS) ulokowanych na zamkniętych terenach prywatnych i poligonach.
Przejazd trasami dojazdowymi realizowany jest według książki drogowej (Road Booka) i wymaga stosowania Przepisów Ruchu Drogowego.
Jazda na Odcinkach Specjalnych jest jazdą z pomiarem czasu oraz podzielona jest na trzy kategorie:
 1. Start równoległy (po 5 motocykli) i jazda na torze typu motocross (dwa okrążenia)
 2. Start indywidulany i jazda po trasie w kształcie pętli.
 3. Start indywidualny i jazda na długim dystansie, zgodnie z Road Bookiem
W sumie na trasę rajdu składa się 11 Odcinków Specjalnych, których łączna długość wynosi ok. 130 km oraz trasy dojazdowe off-road, których łączna długość wynosi ok. 500 km.
 
Szczegółowy program imprezy zostanie umieszczony na stronie www.endurorally24.pl po 26.08.2019
 
11. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.
Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla przed badaniem technicznym.
 
12. KLASYFIKACJA
 
1. O wygranej w rajdzie, w klasach Rally, decyduje czas przejazdu Odcinków Specjalnych oraz przejazd przez wyznaczone w Road Booku punkty kontroli przejazdu (PKP).
2. Wygrywa zawodnik, który pokona Odcinki Specjalne w jak najkrótszym czasie oraz przejedzie przez jak największą ilość Punktów Kontroli Przejazdu.
3. Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.
4. Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:
a.    rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja
b.    niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut
c.     niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego
d.    spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych, przyjazd po zamknięciu startu – brak klasyfikacji na danym odcinku
e.    skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent
f.     przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut
g.    rażące zachowanie niesportowe - dyskwalifikacja
5. O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zdecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.
 
13. PODZIAŁ NA KLASY, ZASADY STARTU W RAJDZIE
 
1. W rajdzie przewidziano podział na klasy pod względem czasu jazdy w rajdzie (12h i 24h) oraz pod względem pojemności skokowej motocykla.
2. Klasy:
a. ADV12 – klasa turystyczna, bez rywalizacji na Odcinkach Specjalnych, przewidziana dla motocykli enduro i enduro-turystycznych od 250 ccm, czas przejazdu 12h
b. Rally12 ADV – klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 650 ccm do 1 200 ccm (wielocylindrowe, „ciężkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h
c. Rally12 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 700 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h
d. Rally24 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 700 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 24h
4. Jest to rajd amatorski, zawodnik nie potrzebuje licencji rajdowej.
5. Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
6. O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.
7. Organizator ustala limit załóg na 130 zawodników (uczestników) w klasach Rally i 30 w klasie ADV.
8. Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą Badanie Techniczne w bazie rajdu.
9. Badanie Techniczne wykona zlecona przez organizatora osoba. 
10.Celem Badania Technicznego w bazie rajdu, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu. Motocykl, który w rażący sposób nie spełnia norm dla pojazdów przeznaczonych do jazdy w terenie oraz nie będzie w dobrym stanie technicznym, nie zostanie dopuszczony do rajdu.
 
14. OPŁATY, WPISOWE
 
1. Każdy z zawodników partycypuje w kosztach zorganizowania rajdu oraz deklaruje zostanie członkiem Stowarzyszenia.
2. Kobiety – zawodniczki, pokrywają opłatę w wysokości 60% wpisowego.
3. Wysokość wpisowego ustala Organizator, biorąc pod uwagę wszystkie koszty zorganizowania rajdu, ustalając je w kwocie 500 PLN
4. Wpisowe zawiera:
a. organizację rajdu, organizacje bazy rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, przygotowanie Odcinków Specjalnych oraz prób terenowych
b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras dojazdowych oraz Odcinków Specjalnych.
c. ubezpieczenie zawodników NNW i organizatora OC
d. zabezpieczenie medyczne
e. sędziowanie na Odcinkach Specjalnych i obsługę rajdu, elektroniczny pomiar czasu przejazdu
f. zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4
g. zabezpieczenie i transport paliwa (koszt paliwa po stronie zawodnika)
h. pakiet startowy (koszulka, naklejka)
i. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu
j. nagrody i upominki
7. Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260
8. Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi Agroturystyki lub hotelu, w zależności od wybranego miejsca noclegu.
9. Opłatą dodatkową jest zakup przycisku do obsługi Road Booka elektronicznego – koszt 20 PLN, dla zawodników, którzy nie posiadają przewijarek do Road Booka papierowego. Przycisk zostaje własnością zawodnika. Ewentualnie opłata 100 PLN za wydruk Road Booka papierowgo.
10. Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach zamkniętych).
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
Organizator ma możliwośc odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych lub po decyzji właścicieli, zarządców terenów na których przebiega trasa rajdu o niedopuszczeniu do odbycia zawodów.
 
Organizator