Regulamin

 

REGULAMIN EnduroRally24 2020 oraz imprezy turystycznej ER24.

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej z Sopotu.
 
2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU
1. Rajd jest przeznaczony dla zawodników (z licencją) oraz amatorów (bez licencji) chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji.
2. Celem rajdu jest propagowanie sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.
3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu, w którym odbywa się impreza.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 10-13.09.2020
Adres: Kamionki k/Giżycka (baza rajdu)
 
4. WŁADZE ZAWODÓW
Komandor rajdu - Tomek Staniszewski
Z-ca komandora - Bartosz Siek
Z-ca komandora - Maksymilian Staniszewski
Sędzia Główny - Paweł Morawski
Sędzia Techniczny - Krzysztof Borowski
 
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally24.pl. Przed startem w zawodach należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze zawodów, w dniu rozpoczęcia imprezy.
 
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:
 1. Prawo jazdy 
 2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym
 3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC
 4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami
 5. Kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi – zawodnicy z licencją
 6. Licencję sportową (jeśli zawodnik posiada) PZM lub międzynarodową odpowiednią dla zawodów motocyklowych
 7. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów
 8. Motocykl wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
Oraz Podpisać:
 1. Oświadczenie Zawodnika Amatora
 2. Zapoznanie się z regulaminem zawodów
6. BIURO ZAWODÓW
Adres: Kamionki 5 k/Giżycka (teren bazy rajdu)
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Godziny otwarcia biura:
• w dniu 10.09.2020 w godz. od 17:00 do 22:00
• w dniu 11.09.2020 w godz. od 8.00 do 11:00
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY
Adres: Kamionki 5 k/Giżycka (teren bazy rajdu)
Tel.: 607 318 880
 
Godziny odbioru technicznego:
• w dniu 10.09.2020 w godzinach od 17:00 do 22:00.
• w dniu 11.09.2020 w godzinach od 8:00 do 11:00
odbiór dodatkowy, płatny w wysokości 100 PLN
 
9. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 11.09.2020 w bazie rajdu. Obecność obowiązkowa.
11.30 - klasa Rally24
12.00 - klasa Rally12 i Rally12ADV
 
10. TRASA RAJDU
Trasa rajdu prowadzi głównie drogami szutrowymi i jest dojazdem do Odcinków Specjalnych (OS) ulokowanych na zamkniętych terenach prywatnych i poligonach.
Przejazd trasami dojazdowymi realizowany jest według książki drogowej (Road Booka) i wymaga stosowania Przepisów Ruchu Drogowego.
Jazda na Odcinkach Specjalnych jest jazdą z pomiarem czasu oraz podzielona jest na dwie kategorie:
 1. Start indywidulany i jazda po trasie w kształcie pętli.
 2. Start indywidualny i jazda na długim dystansie, zgodnie z Road Bookiem
W sumie na trasę rajdu składa się 8 Odcinków Specjalnych, których łączna długość wynosi ok. 200 km oraz trasy dojazdowe off-road, których łączna długość wynosi ok. 300 km.
 
Szczegółowy program imprezy zostanie umieszczony na stronie www.endurorally24.pl po 26.08.2020
 
11. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.
Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla przed badaniem technicznym.
 
12. KLASYFIKACJA
1. O wygranej w rajdzie, w klasach Rally, decyduje czas przejazdu Odcinków Specjalnych oraz przejazd przez wyznaczone w Road Booku punkty kontroli przejazdu (PKP).
2. Wygrywa zawodnik, który pokona jak najwięcej Odcinków Specjalnych w jak najkrótszym czasie oraz przejedzie przez jak największą ilość Punktów Kontroli Przejazdu.
3. Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.
4. Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:
a.    rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja
b.    niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut
c.     niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego
d.    spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych, przyjazd po zamknięciu startu – brak klasyfikacji na danym odcinku
e.    skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent
f.     przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut
g.    rażące zachowanie niesportowe - dyskwalifikacja
5. O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zdecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.
6. Klasa kobiet - nagrodzone zostaną trzy miejsca. Na wynik rywalizacji w tej klasie wpływ mają wyniki z przejazdu ze wspólnych odcinków specjalnych dla wszystkich klas Rally.
 
13. PODZIAŁ NA KLASY, ZASADY STARTU W RAJDZIE
1. W rajdzie przewidziano podział na klasy pod względem czasu jazdy w rajdzie (12h i 24h) oraz pod względem pojemności skokowej motocykla.
2. Klasy:
a. ADV12 – klasa turystyczna, bez rywalizacji na Odcinkach Specjalnych, przewidziana dla motocykli enduro i enduro-turystycznych od 250 ccm, czas przejazdu 12h
b. Rally12 ADV – klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 650 ccm do 1 200 ccm (wielocylindrowe, „ciężkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h
c. Rally12 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 690 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 12h
d. Rally24 - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 ccm do 690 ccm („lekkie motocykle enduro”), rozgrywana w cyklu 24h
4. Jest to rajd amatorski, zawodnik nie potrzebuje licencji rajdowej.
5. Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
6. O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.
7. Organizator ustala limit załóg na 140 zawodników (uczestników) w klasach Rally i 40 w klasie ADV.
8. Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą Badanie Techniczne w bazie rajdu.
9. Badanie Techniczne wykona zlecona przez organizatora osoba. 
10. Celem Badania Technicznego w bazie rajdu, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu. Motocykl, który w rażący sposób nie spełnia norm dla pojazdów przeznaczonych do jazdy w terenie oraz nie będzie w dobrym stanie technicznym, nie zostanie dopuszczony do rajdu.
Motocykl musi być wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.
 
14. OPŁATY, WPISOWE
1. Każdy z zawodników partycypuje w kosztach zorganizowania rajdu oraz deklaruje zostanie członkiem Stowarzyszenia.
2. Kobiety – zawodniczki, pokrywają opłatę w wysokości 60% wpisowego.
3. Wysokość wpisowego ustala Organizator, biorąc pod uwagę wszystkie koszty zorganizowania rajdu, ustalając je w kwocie 500 PLN
4. Wpisowe zawiera:
a. organizację rajdu, organizacje bazy rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, przygotowanie Odcinków Specjalnych oraz prób terenowych
b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras dojazdowych oraz Odcinków Specjalnych.
c. ubezpieczenie zawodników NNW i organizatora OC
d. zabezpieczenie medyczne
e. sędziowanie na Odcinkach Specjalnych i obsługę rajdu, elektroniczny pomiar czasu przejazdu
f. zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4
g. zabezpieczenie i transport paliwa (koszt paliwa po stronie zawodnika)
h. pakiet startowy (koszulka, naklejka)
i. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu
j. nagrody i upominki
5. Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260
6. Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi Agroturystyki lub hotelu, w zależności od wybranego miejsca noclegu.
7. Opłatą dodatkową jest wynajęcie przycisku do obsługi Road Booka elektronicznego – koszt 20 PLN, dla zawodników, którzy nie posiadają przewijarek do Road Booka papierowego oraz pobranie płatnej aplikacji - koszt 39 PLN.
Ewentualnie opłata 100 PLN za wydruk Road Booka papierowego dla zawodników z przewijarkami.
8. Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
2. Organizator informuje, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach zamkniętych).
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
3. Organizator ma możliwośc odwołania imprezy (z podaniem powodu), z przyczyn od niego niezależnych lub po decyzji rządu, właścicieli i zarządców terenów na których przebiega trasa rajdu o niedopuszczeniu do odbycia zawodów lub zakazie ich organizacji:
a) bez zwrotu wpisowego, jeśli taka informacja/decyzja pojawi się w dniach 01-12.09 2020
b) ze zwrotem połowy wpisowego, jeśli taka informacja pojawi się w dniach 01-31.08 2020
c) odwołanie imprezy w terminie do 01.08.2020 wiąże się ze zwrotem całości wpisowego lub przesunięciem go na kolejną edycję - po indywidualnym ustaleniu z zawodnikiem.
W przypadku a) organizator podsumuje wszystkie poniesione koszty, przedstawi rozliczenie imprezy i w przypadku jeśli pozostanie jakaś kwota na koncie Stowarzyszenia, zostanie zwrócona solidarnie, wszystkim uczestnikom rajdu.
Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku wpisowe będzie zwrócone w całości.
 
Organizator

 

REGULAMIN imprezy turystycznej ER24 2020 (ADV)

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej z Sopotu.
 
2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU
1. Impreza jest przeznaczona dla osób chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji. Nie jest to impreza sportowa.
2. Celem rajdu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.
3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu, w którym odbywa się impreza.
4. Impreza nie podlega Regulaminowi rajdu EnduroRally24, ma inny przebieg oraz inny cel.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 10-13.09.2020
Adres: Kamionki k/Giżycka (baza rajdu)
 
4. WŁADZE RAJDU
Komandor rajdu - Tomek Staniszewski
Z-ca komandora - Bartosz Siek
Z-ca komandora - Maksymilian Staniszewski
Sędzia Techniczny - Krzysztof Borowski
 
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally24.pl. KLASA - ADV (TURYSTYCZNA). Przed startem w zawodach należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze zawodów, w dniu rozpoczęcia imprezy.
 
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:
 1. Prawo jazdy 
 2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym
 3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC
 4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami
 5. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów
Oraz Podpisać:
 1. Oświadczenie Zawodnika Amatora
 2. Zapoznanie się z regulaminem zawodów
6. BIURO ZAWODÓW
Adres: Kamionki 5 k/Giżycka (teren bazy rajdu EnduroRally24)
Tel.: 607 318 880
e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com
 
Godziny otwarcia biura:
• w dniu 10.09.2020 w godz. od 17:00 do 22:00
• w dniu 11.09.2020 w godz. od 8.00 do 11:00
 
7. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 11.09.2020 o godz. 11.00 w bazie rajdu EnduroRally24. Obecność obowiązkowa.
 
8. TRASA RAJDU
Trasa rajdu prowadzi głównie drogami szutrowymi i jest trasa o waloracz turystycznych.
Elementem rajdu turystcznego jest szkolenie z techniki jazdy, przeprowadzone w piątek 11.09 przez licencjonowana firmę ADV Academy.
 
Szczegółowy program imprezy zostanie umieszczony na stronie www.endurorally24.pl po 26.08.2020
 
9. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.
Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla przed badaniem technicznym.
 
10. KLASYFIKACJA
1. W imprezie turystycznej nie przewidziano klasyfikacji uczestników.
 
11. OPŁATY, WPISOWE
1. Każdy z zawodników partycypuje w kosztach zorganizowania rajdu oraz deklaruje zostanie członkiem Stowarzyszenia.
2. Kobiety – zawodniczki, pokrywają opłatę w wysokości 60% wpisowego.
3. Wysokość wpisowego ustala Organizator, biorąc pod uwagę wszystkie koszty zorganizowania rajdu, ustalając je w kwocie 500 PLN
4. Wpisowe zawiera:
a. organizację rajdu, organizacje bazy rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, szkolenie organizowane przez ADV Academy
b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras dojazdowych oraz Odcinków Specjalnych.
c. ubezpieczenie zawodników NNW i organizatora OC
d. zabezpieczenie medyczne
e. pakiet startowy (koszulka, naklejka)
i. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu
5. Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE
Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260
6. Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi Agroturystyki lub hotelu, w zależności od wybranego miejsca noclegu.
7. Opłatą dodatkową jest wynajęcie przycisku do obsługi Road Booka elektronicznego – koszt 20 PLN, dla zawodników, którzy nie posiadają przewijarek do Road Booka papierowego oraz pobranie płatnej aplikacji - koszt 30 PLN.
Ewentualnie opłata 100 PLN za wydruk Road Booka papierowego dla zawodników z przewijarkami.
8. Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
2. Organizator informuje, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach zamkniętych).
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
3. Organizator ma możliwośc odwołania imprezy (z podaniem powodu), z przyczyn od niego niezależnych lub po decyzji rządu, właścicieli i zarządców terenów na których przebiega trasa rajdu o niedopuszczeniu do odbycia zawodów lub zakazie ich organizacji:
a) bez zwrotu wpisowego, jeśli taka informacja/decyzja pojawi się w dniach 01-12.09 2020
b) ze zwrotem połowy wpisowego, jeśli taka informacja pojawi się w dniach 01-31.08 2020
c) odwołanie imprezy w terminie do 01.08.2020 wiąże się ze zwrotem całości wpisowego lub przesunięciem go na kolejną edycję - po indywidualnym ustaleniu z zawodnikiem.
W przypadku a) organizator podsumuje wszystkie poniesione koszty, przedstawi rozliczenie imprezy i w przypadku jeśli pozostanie jakaś kwota na koncie Stowarzyszenia, zostanie zwrócona solidarnie, wszystkim uczestnikom rajdu.
Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku wpisowe będzie zwrócone w całości.
 
Organizator