Regulamin

REGULAMIN EnduroRally24 2021 dla klas Rally i turystycznej (ADV).

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE

Przedstawiciel Stowarzyszenia – Tomek Staniszewski

Tel.: 607 318 880

e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com

 

Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej z Sopotu.

 

Partnerem jest Liberty Corp. Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego nr 207/213, 93-231 Łódź 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000774118, NIP 9820381827, REGON 382707019,

 

2. ZAŁOŻENIA I CELE RAJDU

1. Rajd jest przeznaczony dla zawodników (z licencją) oraz amatorów (bez licencji) chcących podnieść swoje umiejętności w prowadzeniu motocykli w terenie oraz nawigacji.

2. Celem rajdu jest propagowanie sportu z naciskiem na zasady fair-play, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w sporcie motorowym oraz zasad ruchu drogowego.

3. Celem rajdu również jest propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionów, w którym odbywa się impreza.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 08-12.09.2021

Adres: Łówcza (Roztocze), Siemiatycze (Podlasie) oraz Kamionki k/Giżycka (Mazury).

 

4. WŁADZE ZAWODÓW

Komandor rajdu - Tomek Staniszewski

Z-ca komandora - Bartosz Siek

Z-ca komandora - Maksymilian Staniszewski

Sędzia Główny - Paweł Morawski

Sędzia Techniczny - Krzysztof Borowski

 

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.endurorally24.pl. Przed startem w zawodach należy uzupełnić i przedstawić poniższe dokumenty i oświadczenia, w biurze zawodów, w dniu rozpoczęcia imprezy.

 

Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:

1. Prawo jazdy 

2. Motocykl spełniający wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego, wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym

3. Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC

4. Kask ochronny z ważną homologacją oraz ubiór motocyklowy z ochraniaczami

5. Kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi – zawodnicy z licencją

6. Licencję sportową (jeśli zawodnik posiada) PZM lub międzynarodową odpowiednią dla zawodów motocyklowych

7. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW na czas trwania zawodów - zawodnicy z licencją

8. Motocykl wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.

Oraz Podpisać:

1. Oświadczenie Zawodnika Amatora – dla zawodników bez licencji.

2. Zapoznanie się z regulaminem zawodów.

 

6. BIURO ZAWODÓW

Adres bazy numer 1: Łówcza woj. podkarpackie

Adres bazy numer 2: Malinowo k/Siemiatycz woj. podlaskie

Adres bazy numer 3: Kamionki woj. warmińsko - mazurskie

Tel.: 607 318 880

e-mail: tomek.endurorally24@gmail.com

 

Godziny otwarcia biura:

• w dniu 08.09.2020 w godz. od 16:00 do 22:00

• w dniu 09.09.2020 w godz. od 8.00 do 10:00

• w dniu 10.09.2020 w godz. od 18.00 do 22:00

• w dniu 11.09.2020 w godz. od 8.00 do 10:00

 

7. ODBIÓR TECHNICZNY

Teren bazy rajdu numer 1.

Tel.: 607 318 880

 

Godziny odbioru technicznego:

• w dniu 08.09.2020 w godzinach od 17:00 do 22:00.

• w dniu 09.09.2020 w godzinach od 8:00 do 10:00

odbiór dodatkowy (poza godzinami pracy Biura Rajdu) płatny 100 PLN

 

8. ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 08.09.2020 o godzinie 22.00 w bazie rajdu numer 1. Obecność obowiązkowa.

 

9. TRASA RAJDU

Trasa rajdu prowadzi głównie drogami szutrowymi i jest dojazdem do Odcinków Specjalnych (OS) ulokowanych na zamkniętych terenach prywatnych i poligonach.

Przejazd trasami dojazdowymi realizowany jest według książki drogowej (Road Booka) i wymaga stosowania Przepisów Ruchu Drogowego.

Jazda na Odcinkach Specjalnych jest jazdą z pomiarem czasu.

 

W sumie na trasę rajdu składa się 12 Odcinków Specjalnych, których łączna długość wynosi ok. 200 km oraz trasy dojazdowe off-road, których łączna długość wynosi ok. 800 km.

 

Szczegółowy program imprezy zostanie umieszczony na stronie www.endurorally24.pl po 15.03.2021

 

10. NUMERY STARTOWE

Zawodnicy mają obowiązek posiadać numery startowe nadane i przekazane przez Organizatora.

Numer startowy należy nakleić na przedniej owiewce motocykla przed badaniem technicznym.

 

11. KLASYFIKACJA

1. O wygranej w rajdzie, w klasach Rally, decyduje czas przejazdu Odcinków Specjalnych oraz przejazd przez wyznaczone w Road Booku punkty kontroli przejazdu (PKP).

2. Wygrywa zawodnik, który pokona jak najwięcej Odcinków Specjalnych w jak najkrótszym czasie oraz przejedzie przez jak największą ilość Punktów Kontroli Przejazdu.

3. Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.

4. Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:

a.    rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja

b.    niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut

c.     niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego

d.    spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych, przyjazd po zamknięciu startu – brak klasyfikacji na danym odcinku

e.    skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent

f.     przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut

g.    rażące zachowanie niesportowe - dyskwalifikacja

5. O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zdecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.

6. Klasa kobiet - nagrodzone zostaną trzy miejsca. Na wynik rywalizacji w tej klasie wpływ mają wyniki z przejazdu ze wspólnych odcinków specjalnych dla wszystkich klas Rally.

 

12. PODZIAŁ NA KLASY, ZASADY STARTU W RAJDZIE

1. W rajdzie przewidziano podział na klasy pod względem pojemności skokowej motocykla i rodzaju silnika:

2. Klasy:

a. ADV – klasa turystyczna, bez rywalizacji na Odcinkach Specjalnych, przewidziana dla motocykli enduro i enduro-turystycznych od 250 ccm.

b. RallyADV – klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 650 ccm do 1 300 ccm (wielocylindrowe, „ciężkie motocykle enduro”)

c. Dakar Legends - klasa sportowa, z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli historycznych, których model wszedł do produkcji przed rokiem 2000, a ich prototypy lub wersje produkcyjne brały udział w Rajdzie Dakar. 

d. Rally - klasa sportowa z rywalizacją na Odcinkach Specjalnych, dla motocykli od 250 do 701 ccm (jednocylindrowe).

4. Jest to rajd amatorski, zawodnik nie potrzebuje licencji rajdowej.

5. Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy, a pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.

6. O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłaty wpisowego.

7. Organizator ustala limit załóg na 150 zawodników (uczestników) w klasach Rally i 50 w klasie ADV.

8. Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą Badanie Techniczne w bazie rajdu.

9. Badanie Techniczne wykona zlecona przez organizatora osoba. 

10. Celem Badania Technicznego w bazie rajdu, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu. Motocykl, który w rażący sposób nie spełnia norm dla pojazdów przeznaczonych do jazdy w terenie oraz nie będzie w dobrym stanie technicznym, nie zostanie dopuszczony do rajdu.

Motocykl musi być wyposażony w przewijarkę do Road Booka lub telefon z aplikacją Easy Rally.

 

13. OPŁATY, WPISOWE

1. Każdy z zawodników partycypuje w kosztach zorganizowania rajdu oraz deklaruje zostanie członkiem Stowarzyszenia.

2. Wysokość wpisowego ustala Organizator, biorąc pod uwagę wszystkie koszty zorganizowania rajdu, ustalając je w kwocie 900 PLN dla wszystkich klas.

3. Wpisowe dla kobiet wynosi 600 PLN.

4. Wpisowe zawiera:

a. organizację rajdu, organizację baz rajdu, wszelkich pozwoleń i zezwoleń, przygotowanie Odcinków Specjalnych oraz prób terenowych

b. przygotowanie Road Booka w wersji do druku oraz elektronicznej, dla wszystkich tras dojazdowych oraz Odcinków Specjalnych.

c. ubezpieczenie zawodników NNW i organizatora OC

d. wydruk Road Booków w rolce oraz wypożyczenie przycisku do aplikacji Easy Rally

d. zabezpieczenie medyczne

e. sędziowanie na Odcinkach Specjalnych i obsługę rajdu, elektroniczny pomiar czasu przejazdu

f. zabezpieczenie techniczne - samochody 4x4 z lawetami

g. pakiet startowy (koszulka, naklejka)

h. przygotowanie materiałów foto i video oraz relacji z rajdu

i. nagrody i upominki

5. Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „wpisowe na rajd EnduroRally24”.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE

Numer konta 68 1140 2004 0000 3002 7842 7260

6. Osobnym kosztem uczestnictwa w rajdzie jest opłata za zakwaterowanie, płatna na miejscu, w bazie rajdu, bezpośrednio właścicielowi Agroturystyki lub hotelu, w zależności od wybranego miejsca noclegu.

7. Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

 

14. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

1. Dane osobowe uczestników EnduroRally24 2021 dla klas Rally i turystycznej (ADV) będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych;

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w EnduroRally24 2021 dla klas Rally i turystycznej (ADV) obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika 

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów;

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

2. Organizator informuje, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach zamkniętych).

Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.

3. Organizator ani przewoźnik, nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mienie do transportu na poszczególne bazy rajdu. 

4. Organizator ma możliwość odwołania imprezy (z podaniem powodu), z przyczyn od niego niezależnych lub po decyzji rządu, właścicieli i zarządców terenów, na których przebiega trasa rajdu o niedopuszczeniu do odbycia zawodów lub zakazie ich organizacji:

a) bez zwrotu wpisowego, jeśli taka informacja/decyzja pojawi się w dniach 01-08.09 2021

b) ze zwrotem połowy wpisowego, jeśli taka informacja pojawi się w dniach 01-31.08 2021

c) odwołanie imprezy w terminie do 01.08.2021 wiąże się ze zwrotem całości wpisowego lub przesunięciem go na kolejną edycję - po indywidualnym ustaleniu z zawodnikiem.

W przypadku a) organizator podsumuje wszystkie poniesione koszty, przedstawi rozliczenie imprezy i w przypadku, jeśli pozostanie jakaś kwota na koncie Stowarzyszenia, zostanie zwrócona solidarnie, wszystkim uczestnikom rajdu.

Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku wpisowe będzie zwrócone w całości.

5. Limit załóg na rajdzie wynosi maksymalnie 200 zawodników. 

 

16. Regulamin uzupełniający dla klasy Dakar Legends

Klasa sportowo-pokazowa, przeznaczona dla motocykli historycznych, których model wszedł do produkcji przed rokiem 2000, a ich prototypy lub wersje produkcyjne brały udział w Rajdzie Dakar. 
1. Motocykle powinny swoim wyglądem jak najbardziej nawiązywać do swoich rajdowych odpowiedników, nie jest jednak wymagane pełne odwzorowywanie startujących pojazdów, a jedynie nawiązanie do nich i utrzymanie motocykli w stylu z danej epoki. Malowania są dowolne jednak repliki są mile widziane.

2. Rama – musi pochodzić z motocykla produkcyjnego lub być repliką prototypowej ramy. Oryginalną ramę można modyfikować dostosowując do rajdowego odpowiednika. W ramie można zamontować silnik historycznie nawiązujący do stylu i epoki, będącym właściwym dla danej ramy.
3. Silnik – musi mieć historyczne umocowanie w rajdzie, a przynajmniej taką przeszłość powinien mieć jego prototyp, lub model bliźniaczy, ale o np. zmienionej pojemności. Silnik można dowolnie modyfikować.
4. Układ zasilania – zasilanie w paliwo powinno odbywać się za pomocą gaźnika, wtrysk paliwa będzie dopuszczony tylko w przypadku, gdy w danym modelu taki występował w trakcie brania przez niego udziału w rajdzie. Modyfikacje gaźników, sterowników i wtrysków są dowolne, ale muszą bazować na dostępnych w epoce podzespołach bądź ich replikach.
5. Układ zapłonowy – dowolny, można stosować obecne rozwiązania.
6. Zawieszenie – zewnętrzny wygląd zawieszenia i rozwiązanie układu zawieszenia musi pozostać zgodne z wersją produkcyjna bądź jej rajdowym odpowiednikiem. Wewnętrzne elementy zawieszenia można zmieniać lub modyfikować bez ograniczeń.
7. Układ hamulcowy – dowolny, jednak musi być sprawny i nie może budzić wątpliwości, obydwa koła motocykla muszą posiadać niezależny hamulec.
8. Oświetlenie – dowolne, kompletne pozwalające na poruszanie się po drogach cywilnych.
9. Nadwozie – dowolne, nawiązujące swoim wyglądem do „dakarowych legend”. Wszystkie elementy nadwozia muszą być zamontowane w sposób trwały, niebudzący wątpliwości i niezagrażający kierowcy oraz innym uczestnikom rajdu.
10. W przypadku niedopuszczenia motocykla do klasy „Dakar Legend” – motocykl będzie mógł wystartować w klasie RallyADV lub ADV.

 

 

Organizator